DOKUMENTY MAS

Organizačný poriadok – Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z. v Giraltovciach

Rokovací poriadok schválený Valným zhromaždením dňa 27.02.2014

Stanovy občianskeho združenia

Akčný plán MAS TOPOĽA

Výročná správa MAS TOPOĽA. o.z. za rok 2018

Stratégia CLLD MAS TOPOĽA