Financovanie prevádzkových nákladov MAS TOPOĽA

Prijímateľ:                                                Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z.
ITMS2014+:                                            302051N595
Dátum začiatku projektu:                         01/2018
Dátum ukončenia projektu:                      10/2019
Výška nenávratného finančného príspevku: 135 537,73 EUR

Cieľom projektu: Efektívne napĺňanie cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS.

Projektom prispeje k plynulej implementácii stratégie CLLD MAS TOPOĽA, prostredníctvom ktorej sa vytvoria predpoklady pre trvalé zvyšovanie kvality života na danom území. Kvalitnou prevádzkovou kapacitou sa vytvoria predpoklady na bezproblémový chod kancelárie, na vytvorenie informačného a poradensko-konzultačného zázemia pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov v rámci implementácie stratégie CLLD. Prispeje k ďalšiemu budovaniu a posilňovaniu VSP tak, že dokáže vlastnými kapacitami efektívne implementovať pripravenú stratégiu CLLD pri rešpektovaní princípov LEADER/CLLD ako základného predpokladu, že jej výsledky budú trvalo prispievať k rastu kvality života na tomto území.

Hlavné aktivity projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD.

Podpora na prevádzkové náklady a oživenie MAS TOPOĽA

Prijímateľ:                                                Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z.
ITMS2014+:                                            309190N931
Výška nenávratného finančného príspevku: 42 000,00 EUR

Hlavný cieľ: Hlavným cieľom predkladaného projektu je zabezpečenie financovania animačných nákladov MAS TOPOĽA v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD: “MAS TOPOĽA – meníme sny na skutočnosť”.

Hlavná aktivita projektu je zameraná na podporu aktivít v súvislosti s oživovaním stratégie miestneho rozvoja t.j.
propagácie stratégie a informovanosť o dotknutom území. Budovanie zručnosti zamestnancov a členov, zabezpečovanie
publicity MAS TOPOĽA a činností spojených s monitorovaním a hodnotením stratégie CLLD.

Realizáciou projektu sa dosiahne:
• propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD,
• výmena informácii a skúsenosti medzi miestnymi aktérmi – semináre, konferencie, workshopy, pre členov MAS
a taktiež pre širokú verejnosť,
• osvojovanie príkladov dobrej praxe,
• rozširovanie vedomosti a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác,
• vzdelávanie potencionálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí a zručnosti pri príprave projektov