MENÍME SNY

NA SKUTOČNOSŤ

STAŇTE SA ČLENOM

Najstarší a najzdatnejší ochránca - 15. miesto
v kategórii Naše naj

Fotografie zo súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2018“,
ktorú organizovala Národná sieť rozvoja vidieka SR.
Ich autorom je Ing. Ladislav Lukáč.

Príroda vola! - 11. miesto
v kategórii Naša budúcnosť

Fotografie zo súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2018“,
ktorú organizovala Národná sieť rozvoja vidieka SR.
Ich autorom je Ing. Ladislav Lukáč.

Západ slnka nad Topľou - 13. miesto
v kategórii Naša príroda

Fotografie zo súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2018“,
ktorú organizovala Národná sieť rozvoja vidieka SR.
Ich autorom je Ing. Ladislav Lukáč.

V zdravom tele zdravý duch - 11. miesto
v kategórii Naše kroje

Fotografie zo súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2018“,
ktorú organizovala Národná sieť rozvoja vidieka SR.
Ich autorom je Ing. Ladislav Lukáč.

A predsa mláti - 7. miesto
v kategórii Naše tradície

Fotografie zo súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2018“,
ktorú organizovala Národná sieť rozvoja vidieka SR.
Ich autorom je Ing. Ladislav Lukáč.

Vyletíme i my? - 13. miesto
v kategórii Naši ľudia

Fotografie zo súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2018“,
ktorú organizovala Národná sieť rozvoja vidieka SR.
Ich autorom je Ing. Ladislav Lukáč.

Spestrenie voľného času - 10. miesto
v kategórii Život v našej MAS

Fotografie zo súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2018“,
ktorú organizovala Národná sieť rozvoja vidieka SR.
Ich autorom je Ing. Ladislav Lukáč.

Obec Dukovce Obec Želmanovce Obec Kuková Obec Lúčka Obec Kračúnovce Obec Železník Obec Mičakovce Obec Kobylnice Mesto Giraltovce Obec Lužany pri Topli Obec Kalnište Obec Brezov Obec Lascov Obec Valkovce Obec Matovce Obec Soboš Obec Fijaš Obec Radoma Obec Okrúhle Obec Štefurov Obec Marhaň

MAS TOPOĽA

Mikroregión MAS TOPOĽA sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska a pozostáva z 20 obcí a jedného mesta nachádzajúcich sa v južnej a juhozápadnej časti Nízkych Beskýd. Územie je pestré a členité vychádzajúce z nížinatých častí  do pahorkatín.

Geomorfologicky územie sa rozprestiera v malebnej zvlnenej krajine Nízkych Beskýd, ktoré sú krajinnou oblasťou subprovincie vonkajších východných Karpát (provincia Karpatskej podsústavy) a sú jeho najužšou a najnižšou časťou. Z východnej časti zasahuje do územia mikroregiónu zo severovýchodu Ondavská vrchovina, ktorej hlboké lesy zasahujú až na hrebeň Karpát. Krajinu pokrývajú dubové lesy, dubovo hrabové a vo vyšších častiach aj lesy bukové.

Územie tvorí mierne teplotné pásmo, ktorého klíma je zaradená do teplotne horského typu. Priemerné teploty v januári – 4 až – 5 stupňov celzia,  a v lete 18 – 19 stupňov celzia. Ročne priemerne spadne na území mikroregiónu na 1 m²  650 – 700 mm zrážok.

Najväčšou riekou je Topľa, ktorá odvádza prítoky zo severovýchodnej časti bardejovského okresu. Do rieky Topľa sa vlieva potok Radomka v obci Mičakovce, ktorá odvádza prítoky zo severnej časti územia mikroregiónu Topoľa. Z juhozápadnej a južnej časti územia odvádza všetky prítoky potok Topoľa, ktorého vody odvádza rieka  Topľa pri obci Železník. Tieto rieky vytvorili nížinatú oblasť mikroregiónu vhodnú na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Nad touto oblasťou sú vhodné podmienky pre chov hovädzieho dobytka a oviec.

Pre všestranný rozvoj územia MAS Topoľa bol stanovený nasledovný strategický cieľ, ktorého naplnením sa uskutočnia očakávania obyvateľov a návštevníkov územia.

Zvýšenie kvality života využívaním prírodných a vytvorených podmienok, všestrannou spoluprácou a partnerstvom, rozvojom služieb najmä vo vidieckom turizme s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj životného prostredia a tvorbu ľudských zdrojov na území MAS Topoľa“.

Na základe strategického cieľa boli stanovené nasledovné špecifické ciele:

Špecifický cieľ č. 1:

Percentuálne zvýšenie zamestnanosti vytvorením nových pracovných príležitostí a aktivít štátu v sociálnej politike a zamestnanosti

Špecifický cieľ č. 2:

Rozvinúť poľnohospodársku prvovýrobu a systém jej podpory oproti roku 1987 o 20 % so zmenou riadenia a štruktúry poľnohospodárskej prvovýroby a politiky štátu a EÚ.

Špecifický cieľ č. 3:

Dobudovať technologickú a technickú infraštruktúru v obciach a meste na území MAS Topoľa s podporou štátu, štrukturálnych fondov a vlastných zdrojov obcí do roku 2023.

Špecifický cieľ č. 4:

Dosiahnuť vyššiu kvalitu a rozsah vybavenosti využívaním prázdnych budov na rozvoj nevyhnutných základných a doplnkových služieb, najmä vytváraním malých obchodných reťazcov a združovaním malých obcí pri využívaní týchto zariadení.

Špecifický cieľ č. 5:

Dosiahnuť zlepšenie stavu lesného hospodárstva a životného prostredia, najmä v odpadovom hospodárstve, v čistote vodných zdrojov a vytváraním ekosystémov.

Špecifický cieľ č. 6:

Cieľom je poskytnúť finančné prostriedky pre MAS na prevádzkové náklady a náklady spojené s animáciou a umožniť tak plynulú prevádzku MAS a dostatočnú propagáciu vykonávanej stratégie CLLD

Týždenné aktuality z kancelárie MAS

Dňa 15.4.2021 bolo uzatvorené 4. kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií. Termín 5. kola výzvy je 15.7.2021. Výzva je určená pre podnikateľské subjekty z územia MAS TOPOĽA. Medzi oprávnené aktivity patrí napr. obstaranie hmotného majetku, nutné stavebnotechnické úpravy budov spojených s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb, podpora marketingových aktivít a podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov. Všetky info sú na tejto web stránke v časti Výzvy – Aktuálne výzvy – Aktuálne výzvy IROP.
Aktuálne prebieha administratívna kontrola prijatých ŽONFP (žiadostí o nenávratný finančný príspevok) v rámci podopatrenia 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
– do výzvy sa zapojili 4 žiadatelia: obce Železník, Mičakovce, Fijaš a Brezov

AKTUALITY

Nájdete tu všetko, čo je pre Vás dôležité.
Aktuality k programom, výzvam a ich priebehu.

30 rokov prístupu LEADER – Nositeľmi metódy sú miestne akčné skupiny

V roku 2021 si pripomíname 30. výročie prístupu LEADER. Metóda LEADER je jeden z najúčinnejších nástrojov na podporu integrovaného rozvoja vidieka. LEADER je ojedinelý v tom, že zodpovednosť za rozvoj územia, napĺňanie stratégie, výber a kontrolu podporených projektov preberajú miestne akčné skupiny, ktoré najlepšie poznajú potreby, problémy i prednosti svojho regiónu.

Tento novátorský prístup v rámci politiky rozvoja vidieka EÚ bol spustený v roku 1991 s cieľom zlepšiť rozvojový potenciál vidieckych oblastí. Vidiek totiž pokrýva až 90 % územia Európskej únie a viac ako polovica obyvateľov EÚ žije na vidieku.

Metóda Leader vznikla z iniciatívy Európskej komisie ako pilotný projekt pre podporu integrovaného rozvoja vidieka vo vybraných územiach. Názov LEADER je skratkou francúzskeho názvu Laisons Entre Actions de Développement de I’Économie Rurale, ktorá znamená Prepojenia aktivít rozvíjajúcich vidiecku ekonomiku.

LEADER predstavuje metódu mobilizácie a realizácie rozvoja v miestnych vidieckych spoločenstvách. Cieľom prístupu LEADER je podporovať obyvateľov vidieka, aby na základe vzájomnej spolupráce rozhodovali o svojej budúcnosti, aby rozmýšľali nad potenciálom a smerovaním rozvoja oblastí, v ktorých žijú, a aby spoločne realizovali rozvojové stratégie. Základom je hľadať nové spôsoby, ako zvýšiť konkurencieschopnosť územia, ako najlepšie využiť svoje prednosti a prekonať problémy, medzi ktoré patrí starnúce obyvateľstvo, nízka úroveň služieb, alebo nedostatok pracovných príležitostí.

Metóda LEADER je postavená na siedmich princípoch, ktoré musia byť dodržané všetky naraz, aby bolo možné uplatniť program LEADER:

 • Prístup zdola nahor
 • Územno-miestny princíp
 • Lokálne partnerstvo
 • Integrovaný prístup
 • Vytváranie sietí
 • Inovácie
 • Spolupráca (národná a medzinárodná)

Medzi najdôležitejšie patrí prístup „zdola nahor“. Znamená to, že nedochádza k direktívnemu centrálnemu riadeniu, zásadná vízia a rozhodnutia vznikajú na lokálnej úrovni a realizujú ich miestni ľudia. LEADER predstavuje spojenie miestnych ľudí ako najlepších odborníkov na rozvoj svojho územia, či ide o hospodárske a sociálne záujmové skupiny, verejné inštitúcie, alebo súkromné organizácie. Územno-miestny princíp znamená, že ide o spoločensky súdržné územie, ktoré má spoločné tradície, pocit spolupatričnosti, spoločné potreby a očakávania. Má mať minimálne 10 000 a maximálne 150 000 obyvateľov. Na území pôsobí lokálne verejno-súkromné partnerstvo – miestna akčná skupina (MAS), ktoré združuje zástupcov z rôznych sociálno-ekonomických sektorov.

Prvé verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku vznikali v rokoch 2006 – 2007 a o tri roky neskôr 29 z nich získalo štatút MAS. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 110 miestnych akčných skupín, pričom reálne ich funguje 108. Z celkového počtu je 65 MAS združených v Národnej sieti miestnych akčných skupín SR.

V rámci Európskej únie sú MAS združené v neziskovom združení ELARD, ktoré dnes spája takmer 2 200 členov z 26 krajín.

22.3.2021

UVEDENIE Regionálnej značky – HORNÝ ŠARIŠ

5.3.2021

MAS TOPOĽA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok kód výzvy: IROP-CLLD-P938-512-003

Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z.vyhlasuje

VÝZVU
č. IROP-CLLD-P938-512-003
na aktivitu E1 Trhové priestory

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD občianskeho združenia MAS TOPOĽA)

Dátum vyhlásenia:     26.05.2020
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 26.08.2020
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 26.11.2020
Uzavretie 3. hodnotiaceho kola: 15.2.2021
Uzavretie 4. hodnotiaceho kola: 15.5.2021

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoPr Vám poskytneme na telefónnom čísle 0905 259 365 alebo emailom na mastopola@gmail.com

26.5.2020

MAS TOPOĽA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok kód výzvy: IROP-CLLD-P938-512-002

Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z.vyhlasuje

VÝZVU
č. IROP-CLLD-P938-512-002
na aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD občianskeho združenia MAS TOPOĽA)

Dátum vyhlásenia:     15.05.2020
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 15.08.2020
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 15.11.2020
Uzavretie 3. hodnotiaceho kola: 15.2.2021
Uzavretie 4. hodnotiaceho kola: 15.5.2021

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoPr Vám poskytneme na telefónnom čísle 0905 259 365 alebo emailom na mastopola@gmail.com

15.5.2020

MAS TOPOĽA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok kód výzvy: IROP-CLLD-P938-511-001

Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z.vyhlasuje

VÝZVU
č. IROP-CLLD-P938-511-001
na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD občianskeho združenia MAS TOPOĽA)

Dátum vyhlásenia:     08.04.2020
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 08.07.2020
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 08.10.2020
Uzavretie 3. hodnotiaceho kola: 15.1.2021
Uzavretie 4. hodnotiaceho kola: 15.4.2021
Uzavretie 5. hodnotiaceho kola: 15.7.2021

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoPr Vám poskytneme na telefónnom čísle 0905 259 365 alebo emailom na mastopola@gmail.com

8.4.2020

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP z PRV na rok 2021

29.1.2021

Indikatívny harmonogram výziev IROP na rok 2020 pre podnikateľské subjekty (mikro a malé podniky)

31.10.2019
21

obcí a miest

12233

obyvateľov

156

Rozloha územia (km2)

SPRAVODAJCA NÁRODNEJ SIETE ROZVOJA VIDIEKA

NEWSLETTER NÁRODNEJ SIETE ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PARTNERI

FACEBOOK

CONTACT US
221, Mount Olimpus, Rheasilvia, Mars,
Solar System, Milky Way Galaxy
+1 (999) 999-99-99
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDYwNDQuMjc1NjM3NDU2ODA1ITJkLTczLjk4MzQ2MzY4MzI1MjA0ITNkNDAuNzU4OTkzNDExNDc4NTMhMm0zITFmMCEyZjAhM2YwITNtMiExaTEwMjQhMmk3NjghNGYxMy4xITNtMyExbTIhMXMweDAlM0EweDU1MTk0ZWM1YTFhZTA3MmUhMnNUaW1lcytTcXVhcmUhNWUwITNtMiExc2VuITJzITR2MTM5MjkwMTMxODQ2MSIgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIHN0eWxlPSJib3JkZXI6MCI+PC9pZnJhbWU+
Thank You. We will contact you as soon as possible.
Macbook Pro
* Intel Core i7 (3.8GHz, 6MB cache)
* Retina Display (2880 x 1880 px)
* NVIDIA GeForce GT 750M (Iris)
* 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 4.0
* Thunderbolt 2 (up to 20Gb/s)
* Faster All-Flash Storage (X1)
* Long Lasting Battery (9 hours)
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Ii8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL2VtYmVkL3NCV1BDdmR2OEJrP2F1dG9wbGF5PTEiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
ENJOY AURORA BOREALIS
SHARE
{social-facebook-like}
{social-google-plusone}
{social-twitter-tweet}
OR
SUBSCRIBE
Vel eros amet amet mauris a habitasse scel erisque? Vel urna dis et, placerat phasellus, diam in! Placerat nec facilisis, tortor tristique. Arcu placerat sagittis, velit lorem scelerisque egestas placerat phasellus.
PLEASE SHARE US!
Vel eros amet amet mauris a habitasse scelerisque? Vel urna dis et, placerat phasellus, diam in! Placerat nec facilisis, tortor tristique. Arcu placerat sagittis, velit lorem scelerisque egestas. Lundium et, ultrices, et tempor vel proin est! Lundium sociis ac, ut ultricies ridiculus ultricies pulvinar scelerisque et adipiscing auctor, urna platea non rhoncus magna egestas montes platea sed porta nisi porta, mus integer porta elit.
{social-panel}
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Imh0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvajhsU2NITzJtTTAiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
{social-panel}
Increase more than 700% of Email Subscribers!
Dolor aliquet augue augue sit magnis, magna aenean aenean et! Et tempor, facilisis cursus turpis tempor odio. Diam lorem auctor sit, a a? Lundium placerat mus massa nunc habitasse, arcu, etiam pulvinar.
 • Goblinus globalus fantumo tubus dia
 • Scelerisque cursus dignissim lopatico
 • Montes vutario lacus quis preambul den
 • Leftomato denitro oculus softam lorum
 • Spiratio dodenus christmas gulleria tix
 • Dualo fitemus lacus quis preambul pat
 • Montes vutario lacus quis digit turtulis
  We hate spam and never share your details.
Aktuálna výzva
MAS TOPOĽA, o.z. vyhlásila dňa 20.8.2019 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.
7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
Dátum uzavretia výzvy: 20.12.2019
Aktuálna výzva
POD 2020 – od 28. októbra 2019 do 29. novembra 2019 je možné podať žiadosť o podporu formou dotácie
Aktuálne výzvy
MAS TOPOĽA, o.z. vyhlásila dňa 20.8.2019 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.
7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
Dátum uzavretia výzvy: 20.12.2019
POD 2020 od 28. októbra 2019 do 29. novembra 2019 je možné podať žiadosť o podporu formou dotácie
Vyhlásená výzva MAS v podopatrení 7.4 PRV (obce)