MENÍME SNY

NA SKUTOČNOSŤ

STAŇTE SA ČLENOM

Najstarší a najzdatnejší ochránca - 15. miesto
v kategórii Naše naj

Fotografie zo súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2018“,
ktorú organizovala Národná sieť rozvoja vidieka SR.
Ich autorom je Ing. Ladislav Lukáč.

Príroda vola! - 11. miesto
v kategórii Naša budúcnosť

Fotografie zo súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2018“,
ktorú organizovala Národná sieť rozvoja vidieka SR.
Ich autorom je Ing. Ladislav Lukáč.

Západ slnka nad Topľou - 13. miesto
v kategórii Naša príroda

Fotografie zo súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2018“,
ktorú organizovala Národná sieť rozvoja vidieka SR.
Ich autorom je Ing. Ladislav Lukáč.

V zdravom tele zdravý duch - 11. miesto
v kategórii Naše kroje

Fotografie zo súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2018“,
ktorú organizovala Národná sieť rozvoja vidieka SR.
Ich autorom je Ing. Ladislav Lukáč.

A predsa mláti - 7. miesto
v kategórii Naše tradície

Fotografie zo súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2018“,
ktorú organizovala Národná sieť rozvoja vidieka SR.
Ich autorom je Ing. Ladislav Lukáč.

Vyletíme i my? - 13. miesto
v kategórii Naši ľudia

Fotografie zo súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2018“,
ktorú organizovala Národná sieť rozvoja vidieka SR.
Ich autorom je Ing. Ladislav Lukáč.

Spestrenie voľného času - 10. miesto
v kategórii Život v našej MAS

Fotografie zo súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2018“,
ktorú organizovala Národná sieť rozvoja vidieka SR.
Ich autorom je Ing. Ladislav Lukáč.

Obec Dukovce Obec Želmanovce Obec Kuková Obec Lúčka Obec Kračúnovce Obec Železník Obec Mičakovce Obec Kobylnice Mesto Giraltovce Obec Lužany pri Topli Obec Kalnište Obec Brezov Obec Lascov Obec Valkovce Obec Matovce Obec Soboš Obec Fijaš Obec Radoma Obec Okrúhle Obec Štefurov Obec Marhaň

MAS TOPOĽA

Mikroregión MAS TOPOĽA sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska a pozostáva z 20 obcí a jedného mesta nachádzajúcich sa v južnej a juhozápadnej časti Nízkych Beskýd. Územie je pestré a členité vychádzajúce z nížinatých častí  do pahorkatín.

Geomorfologicky územie sa rozprestiera v malebnej zvlnenej krajine Nízkych Beskýd, ktoré sú krajinnou oblasťou subprovincie vonkajších východných Karpát (provincia Karpatskej podsústavy) a sú jeho najužšou a najnižšou časťou. Z východnej časti zasahuje do územia mikroregiónu zo severovýchodu Ondavská vrchovina, ktorej hlboké lesy zasahujú až na hrebeň Karpát. Krajinu pokrývajú dubové lesy, dubovo hrabové a vo vyšších častiach aj lesy bukové.

Územie tvorí mierne teplotné pásmo, ktorého klíma je zaradená do teplotne horského typu. Priemerné teploty v januári – 4 až – 5 stupňov celzia,  a v lete 18 – 19 stupňov celzia. Ročne priemerne spadne na území mikroregiónu na 1 m²  650 – 700 mm zrážok.

Najväčšou riekou je Topľa, ktorá odvádza prítoky zo severovýchodnej časti bardejovského okresu. Do rieky Topľa sa vlieva potok Radomka v obci Mičakovce, ktorá odvádza prítoky zo severnej časti územia mikroregiónu Topoľa. Z juhozápadnej a južnej časti územia odvádza všetky prítoky potok Topoľa, ktorého vody odvádza rieka  Topľa pri obci Železník. Tieto rieky vytvorili nížinatú oblasť mikroregiónu vhodnú na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Nad touto oblasťou sú vhodné podmienky pre chov hovädzieho dobytka a oviec.

Pre všestranný rozvoj územia MAS Topoľa bol stanovený nasledovný strategický cieľ, ktorého naplnením sa uskutočnia očakávania obyvateľov a návštevníkov územia.

Zvýšenie kvality života využívaním prírodných a vytvorených podmienok, všestrannou spoluprácou a partnerstvom, rozvojom služieb najmä vo vidieckom turizme s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj životného prostredia a tvorbu ľudských zdrojov na území MAS Topoľa“.

Na základe strategického cieľa boli stanovené nasledovné špecifické ciele:

Špecifický cieľ č. 1:

Percentuálne zvýšenie zamestnanosti vytvorením nových pracovných príležitostí a aktivít štátu v sociálnej politike a zamestnanosti

Špecifický cieľ č. 2:

Rozvinúť poľnohospodársku prvovýrobu a systém jej podpory oproti roku 1987 o 20 % so zmenou riadenia a štruktúry poľnohospodárskej prvovýroby a politiky štátu a EÚ.

Špecifický cieľ č. 3:

Dobudovať technologickú a technickú infraštruktúru v obciach a meste na území MAS Topoľa s podporou štátu, štrukturálnych fondov a vlastných zdrojov obcí do roku 2023.

Špecifický cieľ č. 4:

Dosiahnuť vyššiu kvalitu a rozsah vybavenosti využívaním prázdnych budov na rozvoj nevyhnutných základných a doplnkových služieb, najmä vytváraním malých obchodných reťazcov a združovaním malých obcí pri využívaní týchto zariadení.

Špecifický cieľ č. 5:

Dosiahnuť zlepšenie stavu lesného hospodárstva a životného prostredia, najmä v odpadovom hospodárstve, v čistote vodných zdrojov a vytváraním ekosystémov.

Špecifický cieľ č. 6:

Cieľom je poskytnúť finančné prostriedky pre MAS na prevádzkové náklady a náklady spojené s animáciou a umožniť tak plynulú prevádzku MAS a dostatočnú propagáciu vykonávanej stratégie CLLD

AKTUALITY

Nájdete tu všetko, čo je pre Vás dôležité.
Aktuality k programom, výzvam a ich priebehu.

Konferencia “Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky”

“Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky”

Termín: 14.11. – 15.11. 2019
Miesto konania: Kursalon Trenčianske Teplice

Už dnes je najvyšší čas na diskusiu, ako budú fungovať naše miestne akčné skupiny v budúcom programovacom období. Pretože dnes zápasíme s mnohými problémami na poli implementácie, musíme byť aktívni a iniciatívni pri formovaní politík, ktoré sa nás budú čoskoro dotýkať. Preto je dôležité počuť názory všetkých aktérov, aby sme sa týmto problémom v budúcnosti vyhli.

Národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej republiky chce byť aktívnym partnerom, a preto v dňoch 14. 11. – 15. 11. 2019 organizuje konferenciu Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky.

Súčasťou konferencie budú okrem vystúpení zástupcov slovenskej a českej národnej siete aj panelová diskusia zástupcov riadiacich orgánov programov LEADER a IROP, zástupcov ministerstva a PPA či praktické workshopy na tému implementácie, verejných obstarávaní a podobne.

Okrem pracovnej časti bude v programe zahrnutá i neformálna časť, spojená so sieťovaním, exkurziou v Trenčianskych Tepliciach spojenou s prezentáciou projektov realizovaných z PRV.

Kompletný program zverejníme už čoskoro.

Cena pre členov NS MAS SR je 35 eur bez ubytovania a 70 eur s ubytovaním.
Cena pre nečlenov NS MAS SR je 50 eur bez ubytovania a 85 eur s ubytovaním.

V cene účastníckeho poplatku je zahrnuté občerstvenie, strava, prenájom priestorov a techniky.

Upozorňujeme MAS, ktoré sú členmi Národnej siete MAS SR, a ktoré nemajú vysporiadané dlžoby na členskom voči NS MAS SR, že ak tieto neuhradia, budú musieť pri prezentácii na konferencii doplatiť rozdiel medzi poplatkom pre členov a nečlenov.

Prihlasovanie na konferenciu tu: https://forms.gle/3K38cSesfvvcgaDR8

3.10.2019

Pozývame vás na konferenciu CYKLOTRASY A ICH ROZVOJ

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu “Cyklotrasy a ich rozvoj”, ktorá sa uskutoční 17. októbra 2019 (štvrtok) v kongresovej sále AquaCity Poprad od 9.30 hod. do 14.00 hod.

Detailné informácie o programe konferencie a partneroch podujatia nájdete v priloženej pozvánke. V rámci konferencie je zabezpečené tlmočenie, účasť na konferencii je bezplatná. Maximálny počet účastníkov je 120.

Podmienkou účasti je on-line registrácia do 14. októbra 2019.

Neváhajte, prijmite pozvanie a staňte sa súčasťou kreatívnej diskusie k tematickým blokom “TRENDY A INOVÁCIE PRE TURIZMUS A CYKLOTRASY – ELEKTROMOBILITA” a “CYKLOTRASY – ZÁŽITKY NA KOLESÁCH”.

Tešíme sa na Vás!

3.10.2019

Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS TOPOĽA, o.z.

Dňa 18.09.2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán Integrovaného regionálneho operačného programu schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt: “Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS TOPOĽA, o.z.” vo výške maximálne 564 715,79 EUR. Hlavným cieľom projektu je efektívne napĺňanie cieľov definovaných v schválenej stratégii MAS TOPOĽA prostredníctvom úspešnej implementácie stratégie CLLD.

18.9.2019

Komuniké zo stretnutia s vicepremiérom Richardom Rašim

Podpredseda vlády SR Richard Raši spolu so zástupcami PPA, štátnej správy a miestnych akčných skupín prerokovali na stretnutí 17. septembra 2019 v Prešove aktuálne problémy miestnych akčných skupín, najmä v súvislosti s financovaní po konci mesiaca október 2019.

V tejto súvislosti uviedol Emil Pícha, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MP RV SR, že všetky MAS majú zabezpečený svoj chod a priblížil počty žiadostí na chod, ktoré obdržali na ministerstve. Referoval ďalej o zjednodušení niektorých administratívnych povinností miestnych akčných skupín, ktoré vyplynuli z rokovania rezortnej ministerky s vedením Národnej siete miestnych akčných skupín SR. Tento návrh mu podľa jeho slov vyhovuje a bude daný na posúdenie na ministerstvo financií.

V súvislosti s chodom MAS pripomenul predseda NS MAS SR Štefan Škultéty problém pri IROP. Tu môže nastať situácia, kedy budú aj v ideálnom prípade miestne akčné skupiny do apríla 2020 bez peňazí. Je preto potrebné vymyslieť mechanizmus, ako dostať do MAS finančné prostriedky skôr. Emil Pícha preto v tejto veci navrhol možnosť rokovania s bankami o tom, ktorí prijímatelia budú likvidní, a ktorým má byť preto poskytnuté financovanie preklenovacím úverom. Toto po krátkej porade s ministrom prisľúbil aj generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch. Ten ďalej prisľúbil, že okrem tohto kroku sa pokúsia urýchliť dodatočnú alokáciu.

Jednou z tém bolo i verejné obstarávanie. V tejto veci podpredseda vlády Raši oznámil, že s účinnosťou od 1. 1. 2020 sa proces verejného obstarávania zjednoduší a urýchli. Na otázky niektorých účastníkov vo veci VO ozrejmil generálny riaditeľ Kožuch, ktorými pravidlami pre obstarávanie je potrebné sa riadiť. Pre opakované otázky niektorých členov bude toto usmernenie uvedené aj na webovom sídle PPA.

18.9.2019

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP NA PODOPATRENIE 7.4

MAS TOPOĽA oznamuje všetkých žiadateľom, že termín uzávierky výzvy na podopatrenie 7.4 sa predlžuje o 1 mesiac na termín: 20.12.2019.

10.9.2019

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP NA PODOPATRENIE 7.2

MAS TOPOĽA oznamuje všetkých žiadateľom, že termín uzávierky výzvy na podopatrenie 7.2 sa predlžuje o 2 mesiace na termín: 23.10.2019.

21.8.2019

Vyhlásená výzva MAS v podopatrení 7.4 PRV (obce)

MAS TOPOĽA vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

ŽoNFP je možné predkladať v termíne 20.8.2019 – 20.11.2019 v sídle, resp kancelárii MAS TOPOĽA

Všetky potrebné informácie sú dostupné na  ITMS2014+ na linku:
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=f6fabfc5-ebb5-489e-b242-f5a596c37fbe

Výzva spolu sprílohami je priložená vo formáte ZIP.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0905 259 365 alebo emailom na mastopola@gmail.com

20.8.2019

Vyhlásená výzva MAS v podopatrení 7.2 PRV (obce)

MAS TOPOĽA vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

ŽoNFP je možné predkladať v termíne 24. 6. 2019 – 23. 10. 2019 v sídle, resp kancelárii MAS TOPOĽA

Všetky potrebné informácie sú dostupné na  ITMS2014+ na linku:
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=749f5202-256f-46bd-b753-6c8996e3b056

Výzva spolu sprílohami je priložená vo formáte ZIP.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0905 259 365 alebo emailom na mastopola@gmail.com

24.6.2019
21

obcí a miest

12355

obyvateľov

156

Rozloha územia (km2)

SPRAVODAJCA NÁRODNEJ SIETE ROZVOJA VIDIEKA

NEWSLETTER NÁRODNEJ SIETE MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN SLOVENSKEJ REPUBLIKY

NEWSLETTER NÁRODNEJ SIETE ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PARTNERI