KTO SME

MAS TOPOĽA, o. z., je verejnoprospešné mimovládne, nepolitické a nezávislé združenie fyzických a právnických osôb založené za účelom prípravy vypracovania a implementácie Miestnej stratégie rozvoja územia MAS Topoľa a jeho obnovy.
Cieľom MAS TOPOĽA, o. z., je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikov, občanov a iných subjektov pôsobiacich a žijúcich v danom území s ohľadom na ochranu prírody a krajiny so schválenou víziou a strategickým programom.

Za účelom dosiahnutia cieľa je poslaním MAS TOPOĽA, o. z. iniciovať, koordinovať a realizovať aktivity s nasledujúcimi čiastkovými cieľmi:

 • vypracovať a implementovať Miestnu stratégiu rozvoja územia MAS Topoľa,
 • za aktívnej účasti samospráv ,súkromného sektoru a obyvateľov územia uplatňovať riadenie CLLD (rozvoj vedený komunitou) využívaním metódy LEADER (riadenie zdola – nahor),
 • presadzovať a rozvíjať miestnu medzisektorovú spoluprácu v rámci obnovy a rozvoja územia,
 • chrániť prírodné a kultúrne hodnoty územia MAS Topoľa vytvárajúce podmienky na rozvoj vidieckeho turizmu, ktorý bude aktívne v symbióze poľnohospodárskych a lesníckych činností, rozvojom malých podnikov s inovatívnymi výrobkami a novými netradičnými službami podporovať efektívne a dlhodobo udržateľné využitie potenciálu územia rozvojom zamestnanosti vedúcej k skvalitňovaniu života na vidieku,
 • propagovať rozvoj vidieka a vidieckych činností nielen medzi obyvateľmi územia, ale i medzi obyvateľmi SR a okolitých štátov,
 • rozvíjať spoluprácu pri obnove vidieka na národnej i medzinárodnej úrovni.

Predmetom činnosti MAS TOPOĽA, o. z. je dosiahnutie vytýčených cieľov  vykonávaním nasledovných aktivít:

 • príprava a organizovanie spoločných pracovných stretnutí zástupcov samospráv, podnikateľského a neziskového sektoru, členov záujmových združení a občanov za účelom prerokovania ich návrhov, nápadov smerujúcich k vypracovaniu „ Miestnej stratégie rozvoja územia MAS TOPOĽA a jej následnej implementácie
 • organizovanie vzdelávacích aktivít, odborných prednášok, tematických zájazdov a seminárov podporujúcich naplnenie cieľov združenia
 • vydávanie propagačných a informačných materiálov
 • spolupráca a podpora spoločenských organizácií, občianskych a podnikateľských iniciatív smerujúcich k rozvoju a obnove vidieka
 • spolupráca s miestnou samosprávou a štátnou správou pri príprave a realizácii projektov obnovy a trvalo udržateľného rozvoja vidieka
 • podpora marginalizovaných skupín za účelom umiestnenia ich na trhu práce
 • vytváranie partnerstiev a aktívna spolupráca v rámci týchto partnerstiev.