Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Miestna akčná skupina TOPOĽA (ďalej len „MAS”)

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV”)

vyhlasuje 

Výzvu č. 1/MAS_079/OH na výber odborných hodnotiteľov

pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva na výber OH”)

Podopatrenie PRV:

  • 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 28.06.2019

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 12.08.2019

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 20.08.2019

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:

  • e-mailovej adresy: mastopola@gmail.com
  • tel. číslo: 0905 259 365
  • adresa: MAS TOPOĽA, o.z., Dukelská 57/64, 087 01 Giraltovce