CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

Geomorfologické pomery

Geomorfologicky sa územie rozprestiera v oblasti Nízkych Beskýd, ktoré sú krajinnou oblasťou subprovincie vonkajších východných Karpát (provincia Karpatskej podsústavy) a sú jeho najužšou a najnižšou časťou. Z východnej časti zasahuje do územia Ondavská vrchovina, ktorej hlboké lesy siahajú až na hrebeň Karpát.

Klimatické podmienky

Územie tvorí mierne teplotné pásmo, ktorého klíma je zaradená do teplotne horského typu. Priemerné teploty v januári -4 až -5 °C,  a v lete 18 – 19 °C. Za rok priemerne spadne na území na 1 m²  650 – 700 mm zrážok.

Nadmorská výška obcí je v priemere od 160 do 280 m n. m. Najnižší bod je v katastrálnom území Mičakovce – osada Tarbaj 170 m. n. m., najvyšší bod je Kamenná Soboš s nadmorskou výškou 485 m. n. m.

Nerastné bohatstvo je vo veľkej miere nepreskúmané. V súčasnosti ho tvoria ložiská štrkopieskov, v obmedzenom množstve tehliarske suroviny a pieskovce.